مراحل شاخص مشاوره مسيحي
مرحله دوم ـ گشايش
   مرحله اول ـ آغاز کار
مرحله سوم ـ اهداف پاياني
تازه ترین روز بازسازی این صفحه - Updated April 24, 2020