کلیسای ایران نوین
تقدیس    تقدیس       تقدیس
شوهر
سَر کلیسا
 عیسی مسیح
زن
​پسر
This page was last updated: تازه ترين روز بازسازي اين صفحه August 29, 2022
آیا نمی دانید 
که بدن شما     
  معبد روح القدس است       
          که در شماست           
،و او را از خدا یافته اید              
و دیگر از آنِ خود نیستید؟                   
به بهایی گران                        
،خریده شده اید                            
پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید                               
اول قرنتیان ۶: ۱۹، ۲۰                                                        

:صدایی ندا می کند
راه خداوند را    
در بیابان        
    مهیا سازید            
و طریقی
برای خدای ما    
در صحرا         
هموار کنید            
اشعیا ۴۰: ۳                  
:خداوند می فرماید
افکار من 
افکار شما نیست    
و نه راههای من        
راههای شما            
   زیرا 
چنانکه آسمان از زمین بلندتر است    
راههای من نیز         
از راههای شما            
و افکار من                 
از افکار شما                     
بلندتر است                        
اشعیا ۵۵: ۹،۸                                 
ای برادران من
هر گاه با آزمایشهای گوناگون    
،روبرو می شوید        
آن را          
!کمال شادی بینگارید                
زیرا می دانید    
گذشتن ایمان شما        
،از بوتهٔ آزمایشها            
پایداری به بار می آورد                
اما    
بگذارید پایداری    
کار خود را به کمال رساند        
تا بالغ            
و کامل شوید                
و چیزی کم نداشته باشید                    
۴ -یعقوب ۱: ۲                                        
 ببینید 
امروز    
 حیات و نیکویی        
و مرگ و بدی را            
.در برابر شما می نهم​                
تثنیه ۳۰: ۱۵                                            
دختر
زن