تعلیم
مشاورهٔ مسيحی

Christian Counseling
خدا نه تنها قادر است انسان گناه کار را نجات دهد، بلکه کاملاً در شباهت فرزندش عیسی مسیح در آورد
Not only can God save sinners, but He can change them into the likeness of Jesus Christ

خدا از تمام شرایط زندگی ایماندار استفاده می کند تا او را به شکل فرزندش عیسی مسیح در آورد
God can use all good and bad circumstances in the life of a believer to change him into the likeness of Jesus Christ

مشاور مسیحی کمک می کند تا ایماندار رابطۀ کلام خدا را با شرایط مختلف زندگیش پیدا کند و ترتیب مطابقت با آن ها را نیز بدهد
The Christian Counselor helps believers find the relationship of Scripture to their particular circumstances in life and adhere to it

ايمانداری که برای خدمت تمام عمر مشاوره مسيحی خوانده شده بايد هديه لازم را داشته و آموزش خواصی را بگذراند و طالب دست گذاری بوده باشد
A believer with a life calling to do Christian Counseling requires the gift, and special training in counseling and should seek ordination

مشاوره مسیحی یکی از خدمات عمده کلیسا است که تنها بر اساس کلام خدا استوار می باشد و از وصلت به فرایض انسانی دوری می کند
Christian Counseling is among the main functions of the church and is solely based on the Bible

در گذشته کشیش و شیخ کلیسا مشاوران مسیحی بودند، ولی با ظهور دوره های تخصصی مشاوره مسیحی، همۀ ایمانداران امکان آزمون و تجربۀ آن را دارند و امکان چنین خدمتی برایشان فراهم شده است
In the past, only pastors and elders were Christian Counselors, but today with the availability of specialty training in Christian Counseling, all believers have the opportunity to serve in this ministry

فراز و نشیب های زندگی امکان ایجاد برکات فراوانی را برای ایمانداران به عیسی مسیح می دارند و حیف است از آنها به شکلی که خدا می خواهد 
استفاده نکرد
All of life's circumstances provide an opportunity for believers to recieve their blessings and it is a shame not to use them in a Godly manner

هر ایماندار به مسیح لازم دارد با مشاور مسیحی تماس داشته باشد تا از تمام برکات فراز و نشیب های زندگیش بهرمند شود
Every believer should remain in contact with a Christian Counselor to gain the blessings of all circumstances in life

مشاوره مسيحی سازمانی است غير انتفاعی که به جهت ترجمه و انتشار کتب مشاوره مسيحی از طريق شبکه جهانی اينترنت فعاليت 
می کند. مشاوره مسيحی به هيچ ارگان ملی، مذحبی، سياسی و غيره وابستگی ندارد و يگانه هدف آن اشاعه جوانب عملی کلام خدا به کليه فارسی زبانان مسيحی در سراسر دنيا می باشد
Our Faith