تکالیف
 تدريس مشاورهٔ مسیحی 
                                        :خداوند می فرماید
افکار من                 
افکار شما نیست                          
و نه راههای من                                    
    راههای شما                                             
اشعیا ۵۵: ۸ و ۹                                                    
نجات
پاکسازی
توبه
Sanctification
ُSalvation
Repnetance
This page was last updated: تازه ترين روز بازسازی اين صفحه April 8, 2021
  ​آموزش عمومی 
جوانب عملی کلام خدا
(​برای همهٔ مسیحیان)
                                      
مسائل و مشکلات زندگی از دیدگاه خدا
جوانب جسمانی و روحانی مسائل
روح القدس و زمینه سازی​
کلام و تکالیف
بشارت و شاگردسازی​

آموزش تخصصی
  (برای مشاوران مسیحی)

مشاورهٔ ۲ مسئله با همکاری معلم 
ایجاد گروه مشاوران مسیحی 

ثبت نام
​ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
​        گزینهٔ ”ثبت نام“ را انتخاب کرده و درخواست خود را ایمیل کنید
   تدریس برای عموم رایگان می باشد  
دورهٔ آموزش اختیاری است
ZOOM و Gmail تدریس از طریق 
 تدریس هیچگونه وابسگی به فرقه یا گروهی ندارد