ایمان ما
تنها یک خدا وجود دارد. خالق هستی که در ازل در سه شخص پدر، پسر و روح القدس بوده، هست، و خواهد بود؛
There is only one God, eternal and in three persons: Father, Son, and Holy Spirit
عیسی مسیح خداوند است، که از طریق مریم باکره، بدن جسمانی به تن کرد و به شکل انسان کامل به دنیا آمد. او بدون گناه زندگی کرد، معجزات بسیاری را انجام داد، مرگش کفارۀ گناهان انسان بود، رستاخیز و صعود به جانب دست راست پدر نمود، و دوباره با قدرت و جلال باز خواهد گشت؛ 
Jesus Christ is God, born by the Virgin Mary in complete human form. He was sinless, performed miracles, and His death and shed blood was atoning for all whom believe in Him. He was raised three days later and is now seated in the right hand of the Father. 
He will return in power and Glory
برای انسان گم شده و گناه کار، روح القدس حیاتی است؛
The Holy Spirit is vital for the regeneration of sinful man
کتاب مقدس تنها کلام الهام شدۀ خدا است که بی خطا، با اعتبار، و کافی است و از  بیست و هفت کتاب عهد جدید و سی و نه کتاب عهد قدیم تشکیل شده
The Bible is the only true inspired, inerrant, authoritative, and sufficient Word of God, and consists of thirty nine books of the Old Testament and twenty seven books of the New Testament
انسان تنها از طریق فیض خدا و ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می کند و از جانب خدا عادل شمرده می شود؛
All men are born in sin and can only be justified and saved by Grace through faith in the Lord Jesus Christ 
روح القدس در ایماندار به مسیح سکونت کرده او را قدرت و یاری می بخشد تا زندگیش مطابق با خواست خدا گردد؛
The Holy Spirit resides in all who believe in Christ, and enables all to attain a Godly life
انسان گناه کار و بی گناه هر دو رستاخیز خواهند کرد؛ بی گناه به بهشت و گناه کار به جهنم؛
All men, both believers and non believers will be resurrected; believers to life, and nonbelievers to damnation
ایمانداران به مسیح در کلیسا روح یگانه دارند
There is spiritual unity in the church among all believers in Christ
Statement of Faith